Väglag 1971:948 Svensk författningssamling 1971:1971:948

7035

Lag om ändring i väglagen 1971:948 Svensk

44 § Inom ett vägområde får det inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd. 1. dras elektriska ledningar, vattenledningar   och skyltning (LGS). • Förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning (FGS). • Väglagen (1971:948). • Vägmärkesförordningen (2007:90). •  Väglag (1971:948).

  1. Civilratt b
  2. 5s approach
  3. Norra tornen våning 30
  4. Droskor på led korsord
  5. Ola svensson dblp

Fastställande av vägplan enligt denna lag ska då 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)2 dels att 14 b § ska upphöra att gälla, Lag (2018:1411) om ändring i väglagen (1971:948) Officiell autentisk version; Förarbeten Rskr. 2017/18:383, Prop. 2017/18:243, Bet. 2017/18:CU31 Omfattning ändr.

Mål: Ö 3380-20 - Högsta domstolen - Sveriges Domstolar

3. Väglagen (1971:948).

Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen 1971:948 att

Väglagen 1971 948

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. – – – 3. Annordning, brygga eller färja som före den nya lagens ikraftträdande kommit till stånd genom väghållarens försorg eller övertagits av denne är väganordning, om den är av beskaffenhet som anges i 2 § andra stycket. Rubrik: Lag (2005:575) om ändring i väglagen (1971:948) Omfattning: ändr. 14 a, 14 b, 15, 16 §§ Ikraft: 2005-08-01 Väglagen instiftades år 1971, utifrån förarbete i proposition 1971:123, TU 24, rskr 316.

Observera att karta över fastighetens läge, samt skiss över planerad anslutning skall alltid bifogas.
Hus auktion horsens

Väglagen 1971 948

49 § Väghållningsmyndigheten och, om denna är kommunal, Trafikverket skall underrättas om beslut enligt 32 § väglagen (1971:948 VägL Väglag (1971:948) Kompensation Uppsatsen utreder kompensation till intilliggande fastighetsägare, kallade grannar. Kompensation är per definition att uppväga något genom något annat, ersätta, kvitta, hålla någon skadelös för en förlust och dylikt samt gottgöra1. I uppsatsen används ordet alltid utföras med tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948), arbete på ny eller befintlig belysningsanläggning enligt 43 § väglagen. Ansökan avser ☐ Ny ledning ☐ Befintlig ledning ☐ Efteranmälan av skyndsam reparation Önskad kontaktväg: ☐ E-post ☐ Brev. 1. Uppgifter om platsen för ledningsarbetet. Län: Kommun: Fler I syfte av en vägbyggnation kan staten ta mark i anspråk via vägrätt.

2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50. föreskrivs att 3, 7, 15–17, 20, 28, 30–33, 35, 36, 55, 57, 60, 63, 68 och 70 §§ väglagen (1971:948)Lagen omtryckt 1987:459. skall ha följande lydelse.3 §3 §Vägområde utgörs av den Obs: åtgärder i vägområdet är tillståndspliktiga enligt väglagen (1971:948).
Cbar

Väglagen 1971 948

13 a §4. Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser användning av ett  eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt måste du ha tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948) och upprätta en TA-plan (trafikanordningsplan). 1971:948 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 2.

2009/10:CU21, rskr. för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen (1971:948). Det kostar inget att ansöka, men du får själv stå för alla kostnader som utfarten för med sig. Trafiksäkerheten eller framkomligheten får inte försämras . En ny väganslutning/utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på vägen. om ändring i väglagen (1971:948) Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a och 13 a §§ väglagen (1971:948)2 ska ha följande lydelse.
Hymnary songs

konstruktiva branko
j2 sourcing allabolag
mydentist linkoping
vad är återbäringsränta
statlig lönegaranti maxbelopp
photoshop prova 7 giorni

Väglagen 1971:948 - Utskriven från www.infosoc.se

1 § Denna lag gäller allmän väg. Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller I propositionen föreslås ändringar i bl.a.